Dezinfekcia

Dezinfekcia je súbor opatrení smerujúci k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi. Môžeme ju definovať ako ničenie alebo zneškodneniu mikroorganizmov na živých a neživých materiáloch vo vonkajšom prostredí (voda, vzduch) na neporušenej pokožke (dezinfekcia kože, rúk, rôzne časti tiel zvierat). Cieľom dezinfekcie je aby na predmetoch, prostrediach a živých tvoroch neboli mikróby, ktoré by mohli spôsobiť ochorenie jedincov.

NajČastejŠie oŠetrovanÉ objekty a zariadenia:

- budovy s veľkou migráciou ľudí: sauny, bazény, zdravotnícke zariadenia, policajné a väzenské cely
- poľnohospodárske objekty živočíšnej výroby
- dopravné prostriedky (taxi, MHD)
- byty po zomrelých
- pivnice a suterény po zatopení
- povaly a strešné priestory pred a po odstránení holubieho trus

©2014 BORAFEST . All Rights Reserved. • Designed by bora fest