Firma BORAFEST sa zaoberá veľkoobchodnou a maloobchodnou činnosťou, deratizáciou, dezinsekciou, dezinfekciou, plynovaním (fumigácia)...


Deratizácia

» Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov. Vykonáva sa v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Za týmto účelom sa využívajú rôzne metódy a prostriedky, s cieľom udržať populáciu škodlivých hlodavcov na nižšej úrovni, než sú úrovne dosahovaných ekonomických strát. Pod pojmom deratizácia rozumieme teda komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov. Jedná sa hlavne o rody patriace do čeľade myšovitých (potkan obyčajný - potkan čierny, myš domáca). Deratizácia zahŕňa celý komplex opatrení, smerujúci k ich ničeniu alebo zníženiu výskytu škodlivých hlodavcov a udržaniu ich stavu na prahu škodlivosti - čítaj viac


Dezinfekcia

» Dezinfekcia je súbor opatrení smerujúci k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi. Môžeme ju definovať ako ničenie alebo zneškodnenie mikroorganizmov na živých a neživých materiáloch vo vonkajšom prostredí (voda, vzduch) na neporušenej pokožke (dezinfekcia kože, rúk, rôzne časti tiel zvierat). Cieľom dezinfekcie je, aby na predmetoch, v prostredí a na živých tvoroch neboli mikróby, ktoré by mohli spôsobiť ochorenie jedincov - čítaj viac


Dezinsekcia

» je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologických, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov. Preventívna dezinsekcia predstavuje súbor opatrení, ktoré zabraňujú vznikaniu, zahniezdeniu, rozmnoženiu a šíreniu škodlivých článkonožcov. Používajú sa predovšetkým mechanické a fyzikálne metódy. Represívna dezinfekcia sa vykonáva až pri výskyte škodlivých článkonožcov v danom objekte. Používajú sa hlavne metódy chemické, biochemické a fyzikálne. - čítaj viac


Fumigácia

» Plynovanie - Pri tejto metóde je dosahovaný súčasne insekticídny, akaricídny a rodenticídny účinok prenikaním plynu cez substrát alebo prostredie. Na rozdiel od postrekov zanecháva táto metóda ošetrenia veľmi malé reziduá a preto býva často jedinou možnosťou ošetrenia potravín, skladovaného obilia, ryže a iných poľnohospodárskych plodín. Plynom ošetrujeme aj prázdne vrecia, palety a podobne...

OBCHODNÍ PARTNERI

©2014 BORAFEST . All Rights Reserved. • Designed by bora fest